Renovering

Renovering


Bra att veta vid renovering


När man renoverar sin lägenhet ska man tänka på att söka styrelsens tillstånd om man gör ingrepp i bärande konstruktioner, ändrar befintliga ledningar för avlopp, värme eller vatten. Även uppsättning av markiser eller annat som fästs i fastighetens fasader kräver styrelsens tillstånd.


Dessutom skall ändringarna utföras på ett fackmannamässigt sätt.


Vid renoveringar där vattnet behöver stängas av ska styrelsen informeras om detta i god tid så att vi hinner lappa i trappuppgångar och entréer eftersom det påverkar hela byggnaden.


Vad faller på vems ansvar?

Bostadsrättshavaren står för reparation i anledning av brand eller stamvattenledningskada i lägenheten om skadan har uppkommit genom bostadsrättshavarens eget vållande eller genom vårdlöshet eller försummelse av någon som tillhör dennes hushåll eller gästar hen eller annan som hen har inrymt i lägenheten eller som utför arbeten där för hens räkning.


I fråga om brandskada som bostadsrättshavaren inte själv vållat gäller vad som sagts endast om bostadsrättshavaren brustit i den omsorg och tillsyn som hen bör iaktta, exempelvis kontrollera om anlitad VVS-entreprenör har erforderliga tillstånd för så kallade "heta arbeten".


Väggar, golv och tak samt underliggande skikt så som exempelvis undergolv, fuktisolerande skikt är bostadsrättshavarens ansvar. Även inredning och utrustning som befinner sig inne i lägenheten och inte utgör stam- ledningar : såsom ledningar och övriga installationer för vatten, avlopp, värme, ventilation, svagströmsanläggningar och viss övrig el är bostadsrättshavarens ansvar.


Föreningen har tecknat ett bostadsrättstillägg i fastigheternas gemensamma försäkring så du som bostadsrättshavare behöver inte teckna någon egen sådan.